Фас­тфуд ос­та­точ­но за­во­ював світ, став­ши улюб­ле­ною стра­вою як до­рос­лих, так і ді­тей. Гуч­на і яс­кра­ва рек­ла­ма на кож­но­му кро­ці про­па­гує со­ло­ні сне­ки, га­зо­ва­ні на­пої, жир­ні бур­ге­ри та тіс­течка. Чіп­си та ко­ла дос­тупні ді­тям на­віть у шкіль­них бу­фе­тах. Лі­ка­рі б’ють на спо­лох, а роз­ви­ну­ті кра­їни про­во­дять ці­лі кам­па­нії на за­хист здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.

В Ук­ра­їні на проб­ле­му сма­ко­вих упо­до­бань шко­ля­рів звер­ну­ли ува­гу не­дав­но. Осу­час­ни­ти та оз­до­ро­ви­ти шкіль­не хар­чу­ван­ня взя­ла­ся пер­ша ле­ді Оле­на Зе­ленсь­ка. Ми­ну­ло­го ро­ку оно­ви­ли нор­ма­тив­ну ба­зу, за­раз фа­хів­ці Держ­прод­спо­жив­служ­би пра­цю­ють над кон­крет­ни­ми кро­ка­ми ре­алі­за­ції ре­фор­ми. Що вже зроб­ле­но і ко­ли че­ка­ти в шко­лах здо­ро­ве ме­ню, діз­на­ва­лись ек­спер­ти Цен­тру гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю, передає День за днем.

Новий санітарний регламент

З 1 січ­ня в Ук­ра­їні діє но­вий са­ні­тар­ний рег­ла­мент для зак­ла­дів се­редньої ос­ві­ти. Він пе­ред­ба­чає су­час­ні нор­ми що­до об­лашту­ван­ня шкіл, ос­вітлен­ня, зву­ко­во­го та тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му, а та­кож якос­ті хар­чу­ван­ня. Від­по­від­но до но­вих пра­вил, зі шкіл ма­ють зник­ну­ти шкід­ли­ві сне­ки та га­зо­ва­ні на­пої. Так, у бу­фе­тах та ав­то­ма­тах за­бо­ро­ни­ли про­да­ва­ти: кон­ди­терсь­кі ви­ро­би, со­лод­кі зер­но­ві про­дук­ти, що міс­тять по­над 10 г цук­ру на 100 г про­дук­ту, ви­ро­би з кре­мом, мо­ро­зи­во, м’яс­ні та риб­ні про­дук­ти про­мис­ло­во­го ви­роб­ниц­тва (ков­ба­си, со­сис­ки, риб­ні кон­серви), не­пас­те­ри­зо­ва­не мо­ло­ко, не­пас­те­ри­зо­ва­ні со­ки, со­лод­кі га­зо­ва­ні та енер­ге­тич­ні на­пої, ка­ву та ка­во­ві на­пої.

Крім за­бо­рон, рег­ла­мент має низ­ку но­вих ви­мог. Шкіль­не хар­чу­ван­ня має ста­ти більш здо­ро­вим і різ­но­ма­ніт­ним. До­ку­мент вста­нов­лює гру­пи хар­чо­вих про­дук­тів, які по­вин­ні бу­ти в що­ден­но­му шкіль­но­му ра­ці­оні уч­нів, зок­ре­ма, зла­ко­ві, ово­чі, мо­лоч­ні про­дук­ти. Так, для уч­нів раз на тиж­день обов’яз­ко­во має го­ту­ва­ти­ся ри­ба, ма­ють по­да­ва­ти­ся фрук­ти та яго­ди.

Го­лов­ний са­ні­тар­ний лі­кар Вік­тор Ляш­ко за­ува­жує: «Рег­ла­мен­том вста­нов­ле­но ви­мо­ги до хар­чо­вих про­дук­тів та го­то­вих страв, що мо­жуть про­по­ну­ва­тись ді­тям. Нап­риклад, пе­ред­ба­че­но низ­ку об­ме­жень за вміс­том со­лі, цук­ру та жи­ру з ура­ху­ван­ням су­час­них тен­денцій що­до здо­ро­во­го хар­чу­ван­ня та ре­ко­мен­да­цій ВО­ОЗ».

У до­ку­мен­ті се­ред ін­шо­го пе­ред­ба­че­на орі­єн­товна ка­ло­рій­ність кож­но­го з прийомів їжі. По­вин­но бу­ти ор­га­ні­зо­ва­но що­най­мен­ше од­но­ра­зо­ве га­ря­че хар­чу­ван­ня. Для ді­тей з особ­ли­ви­ми ді­єтич­ни­ми пот­ре­ба­ми має бу­ти ор­га­ні­зо­ва­не ок­ре­ме хар­чу­ван­ня. Для цього бать­ки ма­ють по­да­ти до­від­ку від сі­мей­но­го лі­ка­ря.

Сте­жи­ти­ме за ви­ко­нан­ням но­вих са­ні­тар­них пра­вил Держ­прод­спо­жив­служ­ба, але до кон­тро­лю зак­ли­ка­ють до­лу­ча­тись і бать­ків. Го­ло­ва служ­би Вла­дис­ла­ва Ма­га­лець­ка на­го­ло­шує:

— Держ­прод­спо­жив­служ­ба бу­де при­ді­ля­ти по­си­ле­ну ува­гу дот­ри­ман­ню цих та ін­ших норм са­ні­тар­но­го рег­ла­мен­ту. Але ми не все­силь­ні і не все­ви­дя­щі. Тож про всі по­ру­шен­ня про­шу ін­форму­ва­ти на на­шу «га­ря­чу лі­нію»: (044) 364-77-80. Пам’ятай­мо: не­має ні­чо­го цін­ні­шо­го за здо­ров’я на­ших ді­тей! І тут не має бу­ти ні­яких ком­про­мі­сів!.

Розробка сезонного меню

Іні­ці­ато­ри ре­фор­ми ка­жуть, що ми­ну­лий рік пов­ністю прис­вя­ти­ли змі­ні за­ко­но­дав­чих норм, що да­дуть змо­гу да­лі ре­фор­му­ва­ти сис­те­му шкіль­но­го хар­чу­ван­ня. Крім онов­ле­но­го са­ні­тар­но­го рег­ла­мен­ту, бу­ли зат­вер­дже­ні но­ві гі­гі­єніч­ні ви­мо­ги до ви­роб­ниц­тва та обі­гу хар­чо­вих про­дук­тів у шко­лах. Зак­ла­дам ос­ві­ти роз­ро­би­ли ре­ко­мен­да­ції що­до за­ку­пі­вель, а та­кож нас­та­но­ви для ви­ко­рис­тання сис­те­ми ана­лі­зу без­печнос­ті хар­чо­вих про­дук­тів. Но­ві нор­ми і по­ря­док ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня уч­нів бу­ло по­да­но на роз­гляд Каб­мі­ну.

Нас­тупний етап ре­фор­ми шкіль­но­го хар­чу­ван­ня, зап­ла­но­ва­ний на 2021 рік, — це онов­лення ме­ню. За сло­ва­ми Оле­ни Зе­ленсь­кої, на­ра­зі фа­хів­ці пра­цю­ють над зраз­ка­ми ме­ню з ре­цеп­та­ми страв і тех­но­ло­гіч­ни­ми кар­тка­ми, які від­по­ві­да­ють онов­ле­ним ви­мо­гам і нор­мам хар­чу­ван­ня для ді­тей усіх ві­ко­вих груп. До ство­рен­ня страв за­лу­чи­ли ві­до­мо­го ку­лі­на­ра Єв­ге­на Кло­по­тен­ка, пред­став­ни­ків гро­мадсь­ких ор­га­ні­за­цій, ек­спер­тів у га­лу­зі хар­чу­ван­ня та ди­тя­чих лі­ка­рів — ен­докри­но­ло­гів і ді­єто­ло­гів. Шкіль­не ме­ню скла­да­ти­муть за­леж­но від по­ри ро­ку. Во­се­ни да­ва­ти­муть біль­ше се­зон­них фрук­тів — слив, яб­лук, взим­ку — цит­ру­со­вих і ба­на­нів.

— Се­зон­ні ме­ню го­ту­ють­ся на шість тиж­нів. Ро­бо­та ру­ха­єть­ся швид­ки­ми тем­па­ми: вже го­то­ві ме­ню сні­дан­ків та обі­дів. На­да­лі бу­дуть роз­робле­ні ме­ню для ве­че­рі, дру­гих сні­дан­ків і під­ве­чір­ків. Це уні­каль­ний дос­від для Ук­ра­їни. І я ду­же ра­да, що в ук­ра­їнсь­ких нав­чаль­них зак­ла­дах не­за­ба­ром ді­яти­муть но­ві су­час­ні стан­дарти у хар­чу­ван­ні ді­тей та під­літків, — ді­лить­ся ус­пі­ха­ми пер­ша ле­ді.

Важ­ли­во за­ува­жи­ти, що ді­ти по­чат­ко­вих кла­сів та піль­го­вих ка­те­го­рій хар­чу­ють­ся в Ук­ра­їні без­коштов­но, реш­та ж шко­ля­рів ку­пу­ють обі­ди за кош­ти бать­ків. Фа­хів­ці обі­ця­ють, піс­ля онов­лення ме­ню вар­тість обі­дів не зрос­те.

Ре­фор­ма шкіль­но­го хар­чу­ван­ня йде швид­ки­ми тем­па­ми. Як­що все пі­де за пла­ном, вже цього ро­ку ук­ра­їнсь­кі шко­ля­рі поч­нуть їс­ти смач­ні­ше і здо­ро­ві­ше. Піс­ля де­ся­ти­літь со­си­сок і «гу­мо­вих» кот­лет — це справ­ді доб­ра но­ви­на.

Без цук­ру та шкід­ли­вих сне­ків. Як змі­ню­єть­ся сис­те­ма хар­чу­ван­ня у шко­лах?

Только экстренная и самая важная информация на нашем Telegram-канале